Vous ne pouvez pas lire les textes en Vietnamien, veuillez télécharger ici Vietkey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3AG, SA RETRAITE AU VIETNAM
 

Th ca ch tch

**********

 
Ni dung ca chng trnh
 

Hin tܮng ngy nay l vic tm tr v ngun ca nhiu vit kiu, sao khi bn lun vi nhiu ngܩi mun tr v qu hng, x s sao nhiu nm sinh sng ni x ngܩi.

Sao khi trao ǰi kin vi nhiu ngܩi mun v Vit Nam ngh dܫng gi ti mi i tm xem mt nh hu dܫng ti Vit Nam.

Nhng phn ng cc nh hu dܫng ny ch c tin nghi ph hp vi ngܩi vit ti ch v gn nh l khch sn khng bo m v mt an ninh v mt dinh dܫng khng ng l ni dnh ngh dܫng cho vit kiu v hu.

T ti suy ra ܮc nhng nhu cu t Php nn chng ti mi ny sinh ra vic thnh lp thnh lp mt Lin Hi R3AG lin ǧi vi vic kin trc.

Lin hi mi c nh thnh lp mt nh hu dܫng R3AG y ha cch hp tnh vi gii ngoi kiu Nh an dܫng nhn li khuyn d v vic sa ǰi ca lin hi v, mi sinh hot cng nh vic theo di y khoa vi mi tin dng.

Chnh yu l s an ton vi tc dng hot Ƕng ca nhn vin.

Hi R3AG c ܧc vng l hp tc trong vic hi hng nhng ngܩi ln tui v u t trong vic m mang s gp phn vi t nܧc mn yu.

Vi s phn tch trn v nhu cu hu th hin cc trao ǰi cn thit.

   
   

Phm Ch Thng
Ch tch lin hi R3AG

       
         
 
 

Lin hi theo lut 1901 - Copyright 2008 - www.r3ag.org